De Vereniging van Huntington is een Vereniging van patiënten met de ziekte van Huntington en van dragers van het risico op die ziekte, hun partners, familieleden en overige betrokkenen. De Vereniging telt ruim 1.100 leden verspreid over het hele land. Van de ca. 1.700 patiënten en 6.000 tot 9.000 risicodragers zijn velen lid van de Vereniging.

De Vereniging kent vier functiegerichte aandachtsgebieden:
• Voorlichting
• Lotgenotencontact
• Belangenbehartiging
• Stimulering Wetenschappelijk Onderzoek (SWO)

De Algemene Ledenvergadering vormt het hoogste orgaan binnen de Vereniging.

Het Bestuur heeft een beleidsvoorbereidende en bepalende taak. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies en werkgroepen en stelt een taakomschrijving en omschrijving van hun bevoegdheden op. Alle bestuursleden verlenen hun diensten onbezoldigd. Zij nemen zitting voor maximaal drie termijnen van drie jaar, tenzij bij aantreden anders is overeengekomen. Het Bestuur bestaat momenteel uit:

Dagelijks Bestuur
Dhr. A. Zwanenburg: voorzitter, portefeuille interne relaties, coördinator Regiocontactpersonen, personeelszaken
Mevr. G. M. Donné-Op den Kelder: penningmeester, portefeuille personeelszaken
Dhr.  R. Haselberg, portefeuille wetenschap en onderzoek, in- en externe relaties

Algemeen Bestuurslid: Dhr. J. van der Lei: portefeuille (keten)zorg

Commissies en Werkgroepen

De Vereniging kent Commissies en Werkgroepen. De commissies hebben een permanente taak, de werkgroepen een tijdelijke opdracht. De vereniging heeft ongeveer 35 actieve vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor geen beloning, maar een vergoeding op basis van werkelijk gemaakte onkosten.

Regionale Contactpersonen

Een bijzondere plek in de Vereniging wordt ingenomen door de Regionale Contactpersonen. Deze vrijwilligers zijn bereid om vanuit hun eigen ervaringen Huntingtonfamilies te ondersteunen. Zij helpen bij het verwerkingsproces en bieden hulp voor tal van problemen die de ziekte van Huntington met zich mee kan brengen.

Landelijk Bureau

De vereniging heeft een Landelijk Bureau met één betaalde medewerker. Door de inzet van goed gekwalificeerd personeel kan continuïteit en een zo efficiënt mogelijke besteding van gelden voor onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging rondom de ziekte van Huntington worden gewaarborgd.

Wetenschappelijk Advies Raad (WAR)

De Vereniging heeft een Wetenschappelijke Adviesraad, die het Bestuur kan adviseren over talrijke wetenschappelijke ontwikkelingen rondom de ziekte van Huntington. Ook is de Adviesraad van belang voor het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek met bijbehorende financiering.

De WAR is samengesteld uit we­tenschappers, specialisten en andere deskun­digen, die betrokken zijn bij de ziekte van Huntington. Het Bestuur van de Vereniging benoemt de leden van de WAR. Tenminste eenmaal per jaar overlegt (een delegatie van) het Bestuur van de Vereniging met de WAR. Het voorzitterschap van deze vergadering berust bij een vertegenwoor­diger van het Bestuur.

Samenstelling WAR

De heer prof. dr. W.P. Achterberg, specialist ouderengeneeskunde Topaz en hoogleraar Institutionele zorg en Ouderengeneeskunde LUMC

Mevrouw prof. dr. M.C. Cornel hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics Amsterdam UMC, vice-voorzitter VSOP

Mevrouw dr. E. Bijlsma, klinisch geneticus, Leids Universitair Medisch Centrum

De heer dr. E. van Duijn, psychiater, Topaz en Leids Universitair Medisch Centrum

De heer M. Klein, voorzitter Commissie Stimulering Wetenschappelijk Onderzoek, Vereniging van Huntington

De heer prof. dr. H.P.H. Kremer, neuroloog, Universitair Medisch Centrum Groningen

De heer prof. dr. R.A.C. Roos, neuroloog, Leids Universitair Medisch Centrum

De heer prof. dr. E. Reits, hoogleraar Medische Biologie Amsterdam UMC, bestuurslid CTH en voorzitter DHDRN

Ombudsman

Tevens heeft de Vereniging een Ombudsman, die bij geschillen vanuit een onafhankelijke positie kan bemiddelen.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij