Huntington Stimulation Grant

Een van de doelstellingen van de Vereniging van Huntington is het stimuleren én financieren van wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op verdieping van inzicht in de pathogenese, behandeling of het voorkómen van de ziekte van Huntington.
De Vereniging stelt hiervoor een subsidiebedrag van maximaal € 25.000,- ter beschikking voor een veelbelovende, kleinschalige voorstudie met een innovatief karakter.

Ook in 2018 is de Vereniging voornemens de Huntington Stimulation Grant toe te kennen en nodigt u van harte uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen. Voor deze ronde een “translationeel, multidisciplinair project, wetenschappelijk onderbouwt, dat leidt tot of een brug slaat naar een in klinische- en/ of zorgproject ter verbetering van Kwaliteit van leven van Huntingtongendragers”.

Voorwaarden
Een onderzoeker kan een aanvraag indienen als hij of zij aan de volgende voorwaarden voldoet:
• is gepromoveerd;
• is verbonden aan een Nederlandse (onderzoeks)instelling.

Procedure
Een onderzoeker kan deze stimuleringssubsidie aanvragen door middel van een aanvraagformulier. De aanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke leden van de Beoordelingscommissie op basis van deze criteria:
• meerwaarde gevend aan/relevantie voor patiënten met de ziekte van Huntington;
• hoge kwaliteit van zowel onderzoeksvoorstel als de aanvragers;
• resultaten voortvloeiend uit deze innovatieve voorstudie dragen bij aan een groter vervolgproject.

De Beoordelingscommissie brengt haar advies uit waarbij het oordeel van de relevantie 2x en de kwaliteit 1x weegt. Het Bestuur van de Vereniging beslist over de uiteindelijke toekenning van de Huntington stimuleringssubsidie.

Deadline voor indiening: vrijdag 30 maart 2018, vóór 12.00 uur
De Vereniging van Huntington kan er toe besluiten de call kan langer open te zetten indien er niet meer dan 2 aanvragen zijn ingediend.

 

Download

 

English:
Huntington Stimulation Grant
The Dutch Huntington Association finds it very important to stimulate (young) researchers to perform Huntington's disease research within The Netherlands. Therefore, the Association will annually provide a Huntington Stimulation Grant and a Huntington Best Paper Award.

One of the objectives of the Dutch Huntington Association is the stimulation of scientific research into Huntington's disease. The Association sets a grant amount of up to € 25,000 per year available for a promising, small-scale pre-study with an innovative character.

In 2018, the Dutch Huntington Association also intends to award the Huntington Stimulation Grant and warmly invites you to submit a research proposal. For this round a "translational, multidisciplinary project, scientifically founded, that leads to or bridges to a clinical and / or care project to improve the quality of life of people with Huntington's disease".

Conditions
A researcher can submit an application if he or she meets the following conditions;
• has been promoted;
• is affiliated with a Dutch (research) institution.

Procedure
A researcher can apply for this incentive grant by means of an application form. The applications are assessed by independent members of the Assessment Committee on the basis of these criteria:
• giving added value to / relevance for patients with Huntington's disease;
• high quality of both the research proposal and the applicants;
• results resulting from this innovative preliminary study contribute to a larger follow-up project.
The Assessment Committee issues its advice in which the judgment of relevance weighs 2x and quality is 1x. The Board of the Association decides on the eventual award of the Huntington incentive grant.

Deadline voor calls: Friday 30th of March 2018, before 12.00 hrs.
The Huntington Association can decide to open the call for longer if no more than 2 applications have been submitted.

Download

Voor meer informatie / For more information please contact the Dutch Huntington Association:
Jacqueline van Blitterswijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Max Klein, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij