WAR

De Vereniging van Huntington heeft een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) binnen haar gelederen. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuur van de Vereniging.

De WAR is samengesteld uit we­tenschappers, specialisten en andere deskun­digen, betrokken bij de ziekte van Huntington. Het Bestuur van de Vereniging benoemt de leden van de WAR.

Tenminste eenmaal per jaar wordt in over­leg met het Bestuur van de Vereniging en de leden van de WAR een gezamenlijke vergade­ring belegd, waaraan een delegatie van het Bestuur van de Vereniging en de voltallige WAR deelnemen. Het voorzitterschap van deze vergadering berust bij een vertegenwoor­diger van het Bestuur van de Vereniging.

De leden van de WAR worden uitgenodigd regelmatig en incidenteel - als de actualiteit daarom vraagt - over o.m. de ontwikkelingen en de voort­gang van onderzoek betreffende de ziekte van Huntington te publiceren in het Kontakt­blad van de Vereniging. Het Bestuur van de Vereniging kan ter be­antwoording van vragen omtrent de ziekte van Huntington advies inwinnen bij een afzonderlij­ke lid van dat WAR, op wiens vakgebied de vragen betrekking hebben.

 

Samenstelling WAR

De heer Prof. dr. W.P. Achterberg, specialist ouderengeneeskunde Topaz en hoogleraar Institutionele zorg en Ouderengeneeskunde LUMC

Mevrouw Dr. E. Bijlsma, klinisch geneticus
Leids Universitair Medisch Centrum

De heer Dr. E. van Duijn, psychiater
GGZ Delfland

De heer M. Klein, voorzitter Commissie Stimulering Wetenschappelijk Onderzoek
Vereniging van Huntington

De heer Prof. Dr. H.P.H. Kremer, neuroloog
Universitair Medisch Centrum Groningen

De heer Prof. Dr. R.A.C. Roos, neuroloog
Leids Universitair Medisch Centrum

Prof. Dr E. Reits, hoogleraar Visualisatie en manipulatie van eiwitstapelingen bij de ziekte van Huntington,
voorzitter DHDRN
AMC-UvA

{/articles}

 

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij